Privacybeleid

Inleiding

Autotique zet zich in voor de bescherming van persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld en verwerkt. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Autotique verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze website, onze producten bestelt of onze diensten aanvraagt.

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Autotique B.v., gevestigd op Lichtschip 20, 3991CP Houten, Nederland (hierna: “wij”, “ons”, “onze” of “Autotique”).

Gebruik van persoonsgegevens

Gebruik van persoonsgegevens Hieronder geven wij u meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, alsmede voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden wij deze persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bezoeken aan de website Wanneer u de website van Autotique bezoekt, verwerken wij informatie over uw klik- en surfgedrag indien dat nodig is om te voldoen aan de door u gevraagde dienst. Daarnaast verwerken wij deze informatie om de kwaliteit en effectiviteit van onze website, producten en diensten te meten en voor fraudepreventie. Met uw toestemming zullen wij deze informatie ook gebruiken om u beter van dienst te zijn wanneer u contact met ons opneemt of om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te sturen. Daarnaast kunnen wij met uw toestemming de informatie gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op onze website of, via een van onze advertentiepartners, op websites van derden die u mogelijk bezoekt. Hiervoor maakt Autotique gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Informatieverzoeken

Wanneer u via de Autotique website bepaalde informatie aanvraagt, gebruiken wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over de inhoud van uw verzoek. Dit doen wij om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden en/of aan uw verzoek te voldoen.

Boeken van afspraken

Wanneer u een afspraak maakt in een van onze Autotique winkels, gebruiken wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en voorkeursdatum om met u te communiceren en om de afspraak te maken.

Kopen van een auto

Als u een auto koopt via of bij ons (online of in een van onze winkels), registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, aanhef, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, informatie over de aankoop van de auto, eventueel aangeschafte aanvullende diensten, betalingsinformatie, informatie die nodig is om aanvullende diensten te verlenen en eventuele informatie over de inruil van de auto. Deze informatie is nodig om een koopovereenkomst met u te sluiten, het voertuig aan u over te dragen en af te leveren, klantenservice en de gevraagde bijkomende diensten te verlenen, met u te communiceren en de betaling af te handelen. Om het voertuig op uw naam te registreren en over te dragen, verwerken en bewaren wij ook het identificatienummer en uw handtekening op het registratieformulier.

Om een (potentiële) koopovereenkomst te kunnen sluiten worden uw gegevens verstrekt aan dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de koopovereenkomst, zoals transportbedrijven, betalings of financiele dienstverleners etc.

Financieren van een auto

Als u de aankoop van een auto wilt financieren, kunt u dat doen via onze financieringspartners. U kunt gebruik maken van een financieringscalculator op de website van Autotique om het beste aanbod te selecteren. Om u één of meerdere financieringsaanbiedingen te kunnen doen, verwerken wij en onze partner uw naam, aanhef, adres, e-mailadres, geboortedatum, financiële gegevens en informatie over de auto. Het door u gekozen aanbod en de voornoemde persoonsgegevens worden door Autotique aan de financieringspartner verstrekt. Deze financieringspartner zal een overeenkomst met u aangaan.

Abonnement op nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om updates te sturen over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen, enquêtes of evenementen. Wij zullen de inhoud van onze nieuwsbrieven aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren, die wij bepalen op basis van uw persoonlijke gegevens en aankoopgeschiedenis. U zult bijvoorbeeld geen aanbieding krijgen voor een auto die u net hebt gekocht. Deze informatie zullen wij combineren met informatie over uw surfgedrag op onze website indien u ons daarvoor, bij bezoek aan de Autotique website, toestemming heeft gegeven. Wij kunnen u bijvoorbeeld beter van dienst zijn als wij weten welke auto’s u eerder heeft bekeken.

Als u geen gepersonaliseerde nieuwsbrieven meer per e-mail wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan elke mail. Als u deze nieuwsbrieven of updates niet meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar verkoop@autotique.nl.

Verbetering van onze producten en diensten

Wij gebruiken de informatie over uw surfgedrag, aankopen, verzoeken, deelname aan online enquêtes en andere interacties met ons op een geaggregeerde manier. Hierdoor kunnen wij de inhoud van de website en onze producten en diensten verbeteren.

Wettelijke grondslagen

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Autotique, bijvoorbeeld als u een auto koopt, bepaalde informatie aanvraagt, of een bestelling plaatst voor onze diensten. In sommige gevallen kan de verwerking noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de verplichting om bepaalde gegevens te verwerken voor de overdracht of registratie van voertuigen, om een nauwkeurige boekhouding en administratie bij te houden voor financiële of fiscale doeleinden, of om te voldoen aan regels ter voorkoming van witwassen, sancties en financiering van terrorisme. In sommige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van inschrijving op onze nieuwsbrief, gedragsadvertenties op basis van cookies of om de inhoud van de website, de producten en diensten te verbeteren op basis van een analyse van uw surfgedrag, aankopen en interacties met ons. Ten slotte heeft Autotique een rechtmatig belang om fraude te voorkomen. Wanneer de verwerking gebaseerd is op de rechtmatige belangen van Autotique, nemen wij maatregelen om de impact van de verwerking op uw belangen te beoordelen. Autotique verwerkt uw gegevens niet als wij vaststellen dat onze belangen ondergeschikt zijn aan uw rechten en vrijheden.

Verstrekken van persoonsgegevens

Er is een wettelijke en contractuele verplichting voor u om uw persoonsgegevens te verstrekken en elke weigering kan ertoe leiden dat Autotique geen contract met u kan sluiten en/of de contractuele relatie met u niet kan voortzetten. Er zijn echter gevallen waarin er geen wettelijke of contractuele verplichting voor u bestaat om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief. De weigering om persoonsgegevens te verstrekken zal in deze gevallen geen gevolgen hebben voor u of voor onze relatie met u.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Autotique deelt uw gegevens niet met derden, behalve:
• Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven;
• Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, bijvoorbeeld om informatie te verstrekken aan de belastingdienst, andere overheidsinstellingen of derden zoals bepaald in de wet;
• Wanneer wij handelen op uw verzoek, om uw contract met ons uit te voeren of om uw bestelling uit te voeren, aan derden-leveranciers (waaronder derden die eigenaar zijn van de voertuigen, en die Autotique mandaat hebben gegeven om het eigendom van de voertuigen te verkopen en over te dragen), service-, betalings- of transportaanbieders;
• In geval van een transactie voor de financiering van ons bedrijf, een fusie of een overname van Autotique of van (een deel van) haar activa door een derde partij;
• In geval van juridische claims, gerechtelijke procedures of als onderdeel van (financiële) controles op het gebied van privacy, gegevensbescherming of andere regelgeving;
• Aan partijen die namens ons optreden als verwerker, bijvoorbeeld onze IT- of clouddienstverleners.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld of nadien voor secundaire doeleinden zijn verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is volgens de privacywetgeving van de EER en nationale wet- en regelgeving, zoals financiële en fiscale verplichtingen en wetten ter voorkoming van witwassen, sancties en financiering van terrorisme. Als u goederen bij ons bestelt, bewaren wij uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan onze garantieverplichtingen. Indien u ervoor gekozen heeft nieuwsbrieven van ons te ontvangen, is uw persoonlijke profiel gebaseerd op maximaal 5 jaar geschiedenis voorafgaand aan de nieuwsbrief. De bewaartermijn voor cookies kunt u vinden in het Cookiebeleid. Persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard om de naleving van contractuele en andere verplichtingen aan te tonen, totdat de verjaringstermijn van de desbetreffende rechten is verstreken, alsmede voor de periode die nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
• Recht op informatie;
• Recht op rectificatie of verwijdering;
• Recht op beperking en verwerking;
• Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; en
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw gegevens en om deze te corrigeren, te wissen of de verwerking ervan te beperken. U hebt ook het recht om een door een computer leesbare deelverzameling van uw gegevens op te vragen en deze elders op te slaan. Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, hetgeen geen gevolgen zal hebben voor de rechtmatigheid van de verwerking voordat uw toestemming werd ingetrokken.

Daarnaast kunt u altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden, met inbegrip van het aanmaken van profielen voor het personaliseren van nieuwsbrieven en advertenties. U kunt ook bezwaar maken tegen elke andere verwerking voor doeleinden van rechtmatig belang in verband met uw persoonlijke omstandigheden. Als u bezwaar wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar verkoop@autotique.nl.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Contact

Verzoeken tot uitoefening van bovengenoemde rechten kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar verkoop@autotique.nl. Indien u een verzoek indient met betrekking tot uw gegevens, vragen wij u de aard van het verzoek en de specifieke verwerking waar uw verzoek betrekking op heeft te specificeren. Daarnaast kunnen wij om nadere informatie vragen om uw identiteit vast te stellen.

Wijzigingen van dit beleid

Autotique behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen. Zorg ervoor dat u altijd op de hoogte bent van de laatste versie van dit beleid dat hier is geplaatst. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer wij het bijgewerkte Privacybeleid beschikbaar stellen op of via de website.

Laatst bijgewerkt: 17-01-2022